Τετάρτη, 20 Ιουνίου 2012

Τράπεζα Ελλάδος, Νομισματική πολιτική


Διοίκηση-Αποφασιστικά Όργανα της Τράπεζας της Ελλάδος
Γενική Συνέλευση
                      «Η Ελλάδα κατέχει  σήμερα  περίπου το  8% των  μετοχών,  και  το καταστατικό της  απαγορεύει να  αποκτήσει  πάνω  του  35%».
 Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της Τράπεζας, εκπροσωπεί το σύνολο των μετόχων και οι αποφάσεις της υποχρεώνουν όλους τους μετόχους. Συνέρχεται μια φορά κατ’ έτος, όχι αργότερα από το μήνα Απρίλιο, και είναι μόνη αρμοδία να αποφασίζει περί του τρόπου διεξαγωγής των εργασιών της καθώς και επί των ακόλουθων θεμάτων:
- Έγκρισης της Ετήσιας Έκθεσης, έγκρισης του Ισολογισμού και καταβολών σε αποθεματικά και άλλα ειδικά κεφάλαια, προσδιορισμού του μερίσματος και εν γένει διάθεσης των καθαρών κερδών.
- Εκλογής ή ανάκλησης των μελών του Γενικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών και καθορισμού των αμοιβών τους.
- Απαλλαγής των μελών του Γενικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε προσωπική ευθύνη.
- Προτάσεων τροποποίησης του Καταστατικού οι οποίες στη συνέχεια υποβάλλονται στη Βουλή διά της Κυβέρνησης.
- Προτάσεων που υποβάλλονται από το Γενικό Συμβούλιο επί παντός άλλου θέματος.
Γενικό Συμβούλιο
   Το Γενικό Συμβούλιο αποτελείται από το Διοικητή, τους δύο Υποδιοικητές, τα λοιπά (τρία) μέλη του Συμβουλίου Νομισματικής Πολιτικής και έξι Συμβούλους. Είναι επιφορτισμένο με τη γενική διαχείριση των υποθέσεων της Τράπεζας, υπεύθυνο προς τη Γενική Συνέλευση, λαμβάνει δε αποφάσεις και ασκεί εξουσία, εντός των ορίων του Καταστατικού, επί θεμάτων που δεν υπάγονται στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης ή του Συμβουλίου Νομισματικής Πολιτικής  ή  του Διοικητή.

Συμβούλιο Νομισματικής Πολιτικής
Το Συμβούλιο Νομισματικής Πολιτικής είναι αρμόδιο:
 • να εφαρμόζει τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) σχετικά με την άσκηση της νομισματικής και συναλλαγματικής πολιτικής, να αναλύει τις οικονομικές και νομισματικές εξελίξεις και να εξετάζει την επίδραση της νομισματικής πολιτικής που χαράσσεται στο πλαίσιο του Ευρωσυστήματος, να αποφασίζει επί θεμάτων που αφορούν τη λειτουργία των συστημάτων πληρωμών και των συστημάτων διαπραγμάτευσης, διακανονισμού και εκκαθάρισης εξωχρηματιστηριακών συναλλαγών επί χρηματοπιστωτικών μέσων, καθώς και τη θέση σε κυκλοφορία των τραπεζογραμματίων ευρώ. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του που σχετίζονται με το Ευρωσύστημα, το Συμβούλιο Νομισματικής Πολιτικής ενεργεί σύμφωνα τις κατευθυντήριες γραμμές και οδηγίες της ΕΚΤ.
           Στο Συμβούλιο Νομισματικής Πολιτικής συμμετέχουν:  
 • ο Διοικητής της Τράπεζας ως πρόεδρος, οι δύο Υποδιοικητές, τρία μέλη που διορίζονται με εξαετή  θητεία, με Προεδρικό Διάταγμα, μετά από πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου, ύστερα από γνώμη του Διοικητή.
Διοικητής - Υποδιοικητές
 • Ο Διοικητής και οι δύο Υποδιοικητές διορίζονται με Προεδρικό Διάταγμα με εξαετή θητεία.  μετά από πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου, κατόπιν προτάσεως του Γενικού συμβουλίου της Τράπεζας.

     Ο Διοικητής προεδρεύει των συνεδριάσεων του Γενικού Συμβουλίου και του Συμβουλίου Νομισματικής Πολιτικής, εκπροσωπεί την Τράπεζα ενώπιον των δικαστικών αρχών, ασκεί διαρκή έλεγχο επί της διαχειρίσεως του ενεργητικού και των γενικών εργασιών της Τράπεζας και λαμβάνει αποφάσεις επί παντός θέματος που δεν επιφυλάσσεται ειδικά στο Γενικό Συμβούλιο ή το Συμβούλιο Νομισματικής Πολιτικής ούτε διέπεται από κανονισμούς οι οποίοι εκδίδονται από τα Συμβούλια αυτά, μετέχει δε στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Με εξαίρεση θέματα που ανατίθενται στο Συμβούλιο Νομισματικής Πολιτικής, ο Διοικητής αποφασίζει επί των λοιπών θεμάτων που εμπίπτουν στα καθήκοντα του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ). Επίσης, ασκεί τις αρμοδιότητες, κυρίως εποπτικές, της πρώην Νομισματικής Επιτροπής, οι οποίες, μετά την κατάργηση αυτής, περιήλθαν στην Τράπεζα της Ελλάδος με το άρθρο. 1 του ν.1266/1982 (ήδη και άρθρο 55Α του Καταστατικού - βλέπε παρακάτω). Ο Διοικητής δύναται να αναθέτει οποιοδήποτε από τα καθήκοντά του στους Υποδιοικητές.
  Ο αρχαιότερος Υποδιοικητής αναπληρώνει το Διοικητή, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του, σε όλη την έκταση των καθηκόντων του.

  Διοικητής: Γεώργιος A. Προβόπουλος
  Υποδιοικητές: Ελένη Δενδρινού-Λουρή, Ιωάννης Παπαδάκης
Επιτροπή Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων
Οι εποπτικές αρμοδιότητες της Τράπεζας της Ελλάδος ασκούνται, όπως ρητά προβλέπεται από το άρθρο 55Α του Καταστατικού της, το άρθρο 25 του ν.3601/2007, όπως ισχύει, το άρθρο 20 του ν. 3862/2010 και άρθρο 1 του ν. 3867/2010, με Πράξεις του Διοικητή της ή εξουσιοδοτημένων από αυτόν οργάνων.
Στο πλαίσιο αυτό, με την Πράξη του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος  ΠΔ/ΤΕ 336/29.2.1984, όπως ισχύει (τελευταία τροποποιητική ΠΔ/ΤΕ 2653/29.02.2012) έχουν ανατεθεί στην Επιτροπή Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων οι ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) Η, κατά την άσκηση των εποπτικών αρμοδιοτήτων που ανήκουν στην Τράπεζα της Ελλάδος βάσει των διατάξεων του Καταστατικού της και της ισχύουσας νομοθεσίας, έκδοση αποφάσεων, κανονιστικών και ατομικών, περιλαμβανομένων ιδίως εκείνων που αφορούν την ίδρυση και τους όρους λειτουργίας των πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων και ασφαλιστικών επιχειρήσεων, καθώς και τη λήψη μέτρων και την επιβολή κυρώσεων και προστίμων σε νομικά και φυσικά πρόσωπα.
β) Η, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 2 του α.ν. 1611/1950, όπως ισχύει, έκδοση ειδικής εγκριτικής απόφασης για την αποδέσμευση διαθεσίμων των κατά την έννοια του άρθρου 1 του ως άνω νόμου δημοσίων οργανισμών (προς παροχή δανείων ή διενέργεια επενδύσεων οι οποίες δεν πληρούν τους προβλεπόμενους από ειδικές διατάξεις της νομοθεσίας περί επενδύσεων δημοσίων οργανισμών όρους), εξαιρουμένων των φορέων που υπάγονται στο ν. 3586/2007.
Ο Διοικητής διατηρεί το δικαίωμα να ασκεί με Πράξεις του τις αρμοδιότητες που με την παρούσα Πράξη ανατίθενται στην Επιτροπή Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων.
Η εν λόγω Επιτροπή συγκροτείται από τα πιο κάτω πρόσωπα:
Πρόεδρος: Ο Διοικητής
Μέλη: Ο Υποδιοικητής στον οποίο αναφέρεται η Διεύθυνση Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος.
Οι Διευθυντές των Διευθύνσεων: 
• Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος
• Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης
• Χρηματοοικονομικών Δραστηριοτήτων

Ο Διοικητής, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, αναπληρώνεται από τον ως άνω Υποδιοικητή, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 32 του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος.
Χρέη γραμματέων εκτελούν υπάλληλοι των Διευθύνσεων Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος ή Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Οποιοσδήποτε μπορεί να σχολιάσει - περιλαμβάνει Ανώνυμους χρήστες. Διαγράφονται μόνο χυδαία σχόλια.

Δημοφιλής αναρτήσεις της τελευταίας εβδομάδας

Άγναντα
Χωριό
Άγναντα
Ιστορία
Άγναντα
Πλατεία
Γεφύρι
Πλάκας
Πλατεία
Ξάνθης
Παλαιά
Ξάνθη 1
Παλαιά
Ξάνθη 2
Είσοδος
Καπνικής